OBCHODNÍ A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti People4you s.r.o., se sídlem 1. Pluku 621/8a, 186 00 Praha 8

identifikační číslo: IČ 268 37013

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 204181

pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ulozkrabici.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti People4you s.r.o., se sídlem 1. Pluku 621/8a, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 26837013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204181 (dále jen „prodávající/skladovatel“) upravují v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a v souvislosti s převzetím věci skladovatelem od ukladatele a jejím opatrováním skladovatelem za úplatu na základě smlouvy o skladování (dále jen „kupní smlouva a smlouva o skladování“) uzavírané mezi prodávajícím/skladovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující/ukladatel“) prostřednictvím internetového obchodu www.ulozkrabici.cz, Internetový obchod je prodávajícím/skladovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ulozkrabici.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího/skladovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě či ve smlouvě o skladování. Odchylná ujednání v kupní smlouvě či ve smlouvě o skladování mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o skladování. Kupní smlouva, smlouva o skladování a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu a smlouvu o skladování lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající/skladovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího/ukladatele provedené na webové stránce může kupující/ukladatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující/ukladatel provádět objednávání služby (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující/ukladatel provádět objednávání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující/ukladatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující/skladovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující/ukladatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající/skladovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující/ukladatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující/ukladatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy a/nebo smlouvy o skladování (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující/ukladatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího/skladovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. uzavření kupní smlouvy A UZAVŘENÍ SMLOUVY O SKLADOVÁNÍ
  1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající/skladovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ani smlouvu o skladování ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva a smlouva o skladování musejí být vždy uzavřeny současně.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen příplatků souvisejících se službou. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího/skladovatele uzavřít kupní smlouvu a/nebo smlouvu o skladování za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s využitím služby. Informace o nákladech spojených s využitím služby uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je služba poskytována v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání služby vyplní kupující/ukladatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

 1. Místo vrácení uskladněných věcí: Není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak, je místem pro vrácení věcí adresa/místo převzetí, kterou ukladatel uvedl v potvrzené objednávce. Přepravu věcí ze Skladu zpět na adresu uvedenou ukladatelem zajistí skladovatel sám či prostřednictvím pověřené osoby, přičemž je zpoplatněna dle cenových podmínek skladovatele. Pro bezvadné poskytnutí dohodnuté služby vrácení věcí je ukladatel povinen skladovateli oznámit kromě věcí uvedených v objednávce následující informace

Pro platbu může využít bankovní převod nebo platbu v hotovosti u skladovatele nebo jím pověřené osoby při vrácení věcí. Je-li uskladnění sjednáno na dobu určitou, může si ukladatel věcí vyžádat jejich vrácení ještě̌ před uplynutím této doby, je však povinen před vyzvednutím zaplatit skladné́ a další́ případné částky dlužné́ skladovateli dle Smlouvy.

 1. Balení: Zboží předávané skladovateli k uskladnění musí být řádně zabalené, přičemž balení věcí zejména musí přiměřeným způsobem chránit věci před poškozením nebo zničením, včetně ztráty jednotlivých částí a příslušenství, bránit znečištění jiného zboží nebo Skladu a umožňovat transport věcí včetně použití dopravní a manipulační techniky skladovatele či jím pověřené osoby, pokud lze její použití s ohledem na váhu nebo objem zboží předpokládat.  V případě, že věci nejsou řádně zabaleny, je skladovatel oprávněn odmítnout zboží převzít. Převzetí zboží s vadným obalem však nezakládá odpovědnost skladovatele za škodu, jež vznikne vdůsledku nesprávného nebo nedostatečného balení zboží, ledaže vadnost balení zboží a riziko vzniku škody bylo při převzetí zboží zcela zřejmé. Vadně zabalené zboží je skladovatel oprávněn řádně zabalit na náklady ukladatele.
 2. Skladné: Za skladování zboží dle Smlouvy náleží skladovateli úplata – skladné a ukladatel se jej zavazuje zaplatit. Skladné platí ukladatel ode dne převzetí zboží skladovatelem ve výši a způsobem stanoveným ve Smlouvě. Pokud není smluvními stranami výše skladného dohodnuta odlišně, platí ukladatel skladné ve výši dle cenové nabídky skladovatele. Skladné nepokrývá náklady skladovatele na převzetí zboží mimo Sklad, dodání zboží po vyskladnění na místo vrácení mimo Sklad, ceny dalších služeb souvisejících se skladováním a další hotové výdaje s tím související, náklady spojené s odstraňováním vad zboží, jeho balení a označení, náklady na pojištění apod. Skladné náleží skladovateli i za dobu po skončení Smlouvy do doby převzetí věci ukladatelem, pokud si ukladatel věc včas nevyzvedne (nemůže mu být doručena – nezdržuje se na udané adrese, neuvedl náhradní adresu pro doručení, atd.). Za dobu prodlení ukladatele s vyzvednutím skladovaného zboží je skladovatel oprávněn účtovat skladovací přirážku výši 25% ze sjednané výše skladného.
 3. Splatnost skladného: Skladné je splatné předem při převzetí věcí skladovatelem nebo jím pověřenou osobou. Je-li skladování sjednáno na dobu určitou a ukladatel vyzvedne skladované zboží před jejím uplynutím, náleží skladovateli skladné připadající na celou sjednanou dobu v objednávce.
 4.  Úplata za další služby: Za služby poskytované skladovatelem ukladateli v souvislosti se skladováním, které nejsou kryty skladným, náleží skladovateli úplata dle cenové nabídky skladovatele.  Služby související se skladným jsou splatné předem.
 5. Zástavní a zadržovací právo skladovatele: Skladovatel má k zajištění svých nároků ze Smlouvy zákonné zástavní právo na uložené věci. Zástavní právo skladovatele má přednost před jinými zástavními právy. Skladovatel je rovněž oprávněn zadržet věci k zajištění svých splatných pohledávek vůči ukladateli dokud nebudou splatné pohledávky ukladatelem v plné výši uhrazeny. O zadržení zboží k zajištění svých pohledávek je skladovatel povinen ukladatele bez zbytečného odkladu písemně informovat a uvést důvody zadržení zboží. Zadržovací právo zaniká zánikem jím zajištěných pohledávek za ukladatelem, zánikem zadržené věci, anebo vydáním zadržené věci ukladateli.
 6.  Pojistka skladovatele: Skladovatel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při skladování a manipulaci se zbožím, a to nejméně ve výši ……….
 7. Odpovědnost za škodu skladovatele: Skladovatel odpovídá za škodu na skladované věcií, která vznikla po jeho převzetí k uskladnění, a to až do dne vyskladnění zboží. Skladovatel neodpovídá za škodu na skladované věci, jestliže byla způsobena
 1. ukladatelem nebo vlastníkem věci nebo osobami, které pro realizaci Smlouvy použil,
 2. vadou nebo přirozenou povahou uskladněné věcií
 3. jejím obalem nebo
 4. skladovatel nemohl škodu odvrátit ani při vynaložení péče, kterou po něm bylo možné s ohledem na informace o věci, které mu byly ukladatelem poskytnuty, rozumně požadovat.
  1. Platnost Smlouvy: Smlouva je uzavřena na dobu určitou a zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána, neskončí-li její platnost dříve dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy. Skladovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitými účinky, hrozí-li v důsledku povahy uskladněného zboží vznik značné škody na zboží ukladatele nebo vznik škody na jiném skladovatelem uskladněném zboží či skladových prostorách a vzniku škody nelze účinně zabránit prostředky přiměřenými hodnotě dotčeného zboží, možnostem skladovatele a dohodnuté výši skladného. V případě odstoupení dle tohoto odstavce je skladovatel oprávněn zboží vyskladnit v okamžik odeslání oznámení o odstoupení a uložit je na náklady ukladatele v odpovídajících provizorních prostorách nebo přístřeší. Odstoupení od smlouvy je účinné 3. den ode dne doručení e-mailového oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. U odstoupení ukladatele od smlouvy však náleží skladovateli skladné připadající na celou sjednanou dobu v objednávce.
  2. Vyskladnění zboží při zániku Smlouvy: Nejpozději ke dni zániku Smlouvy je ukladatel upozorněn na povinnost převzít od skladovatele veškeré skladované věci a do tří pracovních dnů od zániku smlouvy mu budou uskladněné věci zaslány skladovatelem na uvedenou adresu. Pokud do okamžiku zániku Smlouvy neuvede ukladatel jinou adresu pro vrácení věcí, než která byla uvedena v objednávce, považuje se za adresu pro vrácení věcí tato. Skladovatel je oprávněn podmínit vydání věcí uhrazením všech svých pohledávek za ukladatelem. Pokud nebude při zániku Smlouvy možné uskladněné věci vrátit ukladateli (nebude se zdržovat ukladatel nebo jím pověřená osoba pro převzetí na uvedené adrese v průběhu 5 pracovních dnů po zániku smlouvy), má skladovatel nárok na skladné a přirážku za skladování do dne vyzvednutí zboží ukladatelem nebo likvidace zboží dle následujícího bodu.
  3.  Likvidace zboží: Nebude-li možné vrátit ukladateli po zániku smlouvy uskladněné věci z důvodů uvedených v bodě 3.9.17 nebo z důvodu zániku ukladatele a neuvedení nástupce nebo z důvodu nepotvrzené adresy pro vrácení věcí ani do dvou (2) měsíců po zániku Smlouvy, má skladovatel právo věci na náklady ukladatele v souladu s předpisy o odpadech zlikvidovat a vyhrazuje si právo požadovat po uložiteli úhradu nákladů spojených s likvidací uložených věcí a ukladatel přijímá povinnost tyto náklady na likvidaci uhradit.
 1. cena SLUŽBY a Platební podmínky
  1. Cenu služby a souvisejících nákladů a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy a smlouvy o skladování může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 168 032 0001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému (pokud je systém již na stránkách aplikován);

bezhotovostně platební kartou;

dobírkou u osoby pověřené Skladovatelem, která zajišťuje vrácení věcí na ukladatelem uvedenou adresu (pouze pro případ prodloužení doby skladování, kdy není skladné uhrazeno předem bankovním převodem či jinak);

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služby.
 2. Prodávající/skladovatel nepožaduje od kupujícího/ukladatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující/ukladatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající/skladovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před poskytnutím služby kupujícímu/ukladateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající/skladovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu/ukladateli daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu/ukladateli po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího/ukladatele.
 1. odstoupení od kupní smlouvy A SMLOUVY O SKLADOVÁNÍ
  1. Kupující/ukladatel bere na vědomí, že může kdykoliv odstoupit od smlouvy, avšak  prodávajícímu/skladovateli náleží skladné připadající na celou sjednanou dobu objednávky stejně jako úhrada souvisejících nákladů s uložením věci.
  2. Do doby převzetí věci k uskladnění prodávajícím/skladovatelem je tento oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy a smlouvy o skladování odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající/skladovatel kupujícímu/ukladateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 2. Práva z Vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 3. další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Prodávající/skladovatel je povinen při plnění svých závazků dle Smlouvy postupovat s vynaložením obvyklé péče a v souladu se zájmy ukladatele, které jsou mu v době plnění známy.
  2. Prodávající/skladovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ulozkrabici.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího/uložitele zašle prodávající/skladovatel na elektronickou adresu kupujícího/uložitele.
  4. Prodávající/skladovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující/uložitel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující/uložitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující/uložitel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím/skladovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a ze smlouvy o skladování a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující/uložitel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy či smlouvy u skladování.
  4. Kupující/uložitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího/uložitele může prodávající/skladovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího/uložitele předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující/uložitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující/uložitel domníval, že prodávající/skladovatel nebo jím pověřená osoba provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího/uložitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího/skladovatele nebo jím pověřenou osobu o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající nebo jím pověřená osoba odstranila takto vzniklý stav.
 5. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Kupující/uložitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího/skladovatele z kupní smlouvy a ze smlouvy o skladování plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující/ukladatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 6. Doručování
  1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím/skladovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího/skladovatele: adresa pro doručování 1. Pluku 621/8a, 186 00 Praha 8, adresa elektronické pošty info@ulozkrabici.cz, telefon 721 002 822.

 

V Praze,   dne 03.05.2014